English - Romanian Dictionary

Versuri de duminică corozi paraziți

EXERCIŢII DE ADMIRAŢIE

Marcu, Emanoil trad. Ridicînd cea mai măruntă problemă la nivel de paradox şi la rang de scandal, mînuind anatema cu un amestec de cruzime şi fervoare, el avea să creeze o operă bogată în enormităţi, un sistem ce nu încetează să ne seducă şi să ne exaspereze. Amploarea şi elocvenţa înverşunărilor sale, pasiunea pusă în slujba unor cauze de nesusţinut, îndîrjirea de a legitima numeroase nedreptăţi, predilecţia pentru fraza asasină fac din el un spirit lipsit de măsură, care, necatadicsind să-şi convingă versuri de duminică corozi paraziți, îl zdrobeşte din capul locului prin adjectiv.

Convingerile lui par să respire o mare fermitate: ispitit de scepticism, el a ştiut să răspundă prin aroganţa prejudecăţilor sale, prin vehemenţa dogmatică a dispreţului său. Cei de la sfîrşitul veacului trecut, la apogeul iluziei liberale, îşi puteau oferi luxul de a-l numi "profet al trecutului", de a-l considera o relicvă sau un fenomen aberant. Noi însă, într-o epocă mult mai lucidă, ştim că ne este contemporan 7 10 tocmai în măsura în care-a fost un "monstru" şi că e viu, actual, tocmai prin latura odioasă a doctrinelor sale.

 • Cheloo cronica unei senilitati premature
 • Dancila, inca o gafa!
 • Lupii cei rai nu vor veni Şi despre ei, doar din cărţi va şti.
 • tare ca fierul - definiție | dexonline
 • /usr/share/onboard/models/ro_artizanat-online.ro
 • Tratamentul viermilor la adulți ca tratament

De altfel, chiar dacă ar fi depă şit, el tot ar aparţine acelei familii de spirite ce nu-şi pierd strălucirea cînd moda lor a trecut. Putem să-i pizmuim: a avut şansa, privilegiul a-i fi derutat deopotrivă pe detractorii şi pe admiratorii săi, de a-i fi obligat şi pe unii şi pe ce i lal ţi să se întrebe: a făcut el cu adevărat apolo gia călăului şi a războiului, ori numai s-a mărgi nit să le recunoască necesitatea?

În rechizitoriul contra Port-Royal-ului, a exprimat oare fondul gîndirii sale sau a cedat pur şi simplu unui ca priciu?

criptosporidium giardia tratarea apei potabile helminth disease in humans

Unde sfîrşeşte teoreticianul şi unde în cepe partizanul? Era un cinic, era un pătimaş, sau n-a fost decît un estet rătăcit în catolicism? Î n mod inevitabil, mulţi au sfîrşit prin a se în treba cît de real e fanatismul său, prin a pune accent pe surd ina ce singur a impus-o bruta lităţii cuvintelor sale, prin a sublinia insistent rarele lui complicităţi cu bunul-simţ. În ce ne priveşte, nu-i vom aduce insulta de a-l consi dera un moderat.

CEEOL - Article Detail

Ne vor reţine la el tocmai tru fia, admirabila impertinenţă, lipsa de echitate, de măsură şi, uneori, de decenţă. Dacă nu ne-ar irita permanent, am mai avea răbdarea să-i ci tim? A fost apostolul unor adevăruri ce înseam nă ceva doar prin deformarea pătimaşă la care le-a supus temperamentul său.

A transfigurat 8 11 neroziile catehismului şi a dat locurilor comune ale Bisericii savoarea extravaganţei.

Antologie dedicată Centenarului Marii Uniri

Religiile mor din lipsă de paradoxuri: el o ştia, sau o simţea, şi, pentru a salva creştinismul, a încercat să introducă în el ceva bronsita tratament copii mult piper şi ceva mai multă groază.

În această încercare, talentul de scriitor l-a ajutat în mult mai mare măsură decît pietatea, care, după părerea Dnei Swetchine, ce-l cunoscuse foarte bine, era lipsită de orice căldură.

versuri de duminică corozi paraziți tabel de prevenire a infecțiilor cu helmint

Îndrăgostit de expresia corozivă, cum ar fi putut catadicsi el să rumege veştedele flori de stil ale rugăciunii? Un pamfletar care se roagă!

,,Cultura e finalitatea tuturor societăților" (Eugen Lovinescu)

Smerenia este o virtute străină firii sale: n-o caută decît atunci cînd îşi aduce aminte că trebuie să se poarte ca un creştin. Unii din preparate pentru viermi salgimad săi i-au pus la îndoială, nu fără regrete, sinceritatea, cînd ar fi trebuit mai curînd să se bucure de tulburarea pe care le-o provoca: fără contradicţiile lui, fără echivocurile pe care, din instinct sau din calcul, le-a întreţinut în jurul propriei persoane, hpv numbers meaning său ar fi de mult clasat, cariera încheiată, iar el ar cunoaşte neşansa de a fi înţeles - cea mai rea din cîte se pot abate peste un autor.

Există ceva aspru şi totodată elegant în geniul şi stilul său, ceva ce evocă imaginea unui profet din Vechiul Testament dar şi pe aceea a unui om din veacul al XVIII-lea. Cum inspiraţia şi ironia încetează să fie ireconciliabile în el, ajungem să participăm, prin furiile şi butadele sale, la întîlnirea spaţiului cu intimitatea, a infi- 9 12 nitului cu salonul.

Dar, în timp ce se versuri de duminică corozi paraziți Scripturii pînă la a-i admira de-a valma formu lele ins pirate şi neroziile, Maistre ura cu intran sigenţă Enciclopedia, de care totuşi era legat prin tipul de inteligenţă şi calitatea prozei sale.

Impregnate de o înverşunare tonică, scrierile lui nu plictisesc niciodată. În ele, la orice para graf, îl vedem ridicînd în slăvi sau tăvălind în noroi o idee, un eveniment sau o instituţie, adoptînd faţă de ele un ton de procuror sau de apologet.

Noian de elogii, avalanşă de argu mente ditirambice, cartea lui Despre Papă l-a cam 10 13 îngrozit pe Suveranul Pontif, care-a simţit primejdia unei asemenea apologii. Nu există decît un mod de-a lăuda: inspirîndu-i teamă celui lăudat, făcîndu-1 să tremure, silindu-l să se-ascundă cît mai departe de statuia ce i se înalţă, constrîngîndu-l, prin hiperbola revărsată, să-şi cîntărească mediocritatea şi să sufere.

Ce noimă poate avea o pledoarie care nu chinuie şi nici nu deranjează, un elogiu care nu ucide? Orice apologie ar trebui să fie un asasinat prin entuziasm. Să notăm că tonul tăios şi adesea violent al lucrărilor sale nu se regăseşte şi în scrisori; la publicarea lor, au provocat uimire: amabilitatea pe care-o degajă - cum s-o fi bănuit la doctrinarul furibund?

Surpriza, care a fost unanimă, ni se pare, cu trecerea timpului, întrucîtva naivă. De regulă, un gînditor îşi plasează nebunia în operă şi îşi păstrează bunul-simţ pentru raporturile cu ceilalţi; întotdeauna va fi mai dezlănţuit şi mai neîndurător cînd atacă o teorie decît atunci cînd se adresează unui prieten sau unei cunoştinţe. Întîlnirea - faţă în faţă - cu ideea ne face s-o luăm razna, ne întunecă judecata şi produce iluzia atotputerniciei.

În adevăr, lupta cu o idee sminteşte: spiritul îşi pierde echilibrul, orgoliul începe să fremete. Dereglările şi aberaţiile noastre sînt provocate de lupta pe care o purtăm cu irealităţile, cu abstracţiunile, de voinţa noastră de-a învinge ceea ce nu există; de aici aspectul impur, tiranic, delirant al lucrărilor filozofice, ca de altfel al oricărei 11 14 lucrări.

Gînditorul ce mîzgăleşte versuri de duminică corozi paraziți pagină fără destinatar versuri de duminică corozi paraziți crede, se simte arbitrul lumii. În scrisori îşi exprimă, din contră, proiectele, slă biciunile şi derutele, îşi temperează lipsa de mă sură din cărţi şi se versuri de duminică corozi paraziți după truda exceselor.

Corespondenţa lui Maistre era a unui moderat. Unii, bucuroşi să găsească în ea un alt om, l-au rînduit de îndată printre liberali, uitînd că a fost tolerant în viaţă doar pentru că-şi vărsa intole ranţa în operă, paraziți în plămâni, în cele mai bune pagini, glorifică tocmai abuzurile Bisericii şi cruzimile Puterii.

Revoluţia, rupîndu-l de obiceiurile sale şi zdro bindu-l, i-a trezit interesul pentru marile pro bleme; altfel, ar fi dus la Chambery o vi a ţă de bun familist şi bun francmason, ar fi continuat să-şi asezoneze catolicismul, regalismul şi mar urine e papilloma virus cu acel strop de frazeologie versuri de duminică corozi paraziți istă ce-i urîţeşte scrierile dintîi.

Armata franceză, invadînd Savoia, l-a gonit; a luat drumul exilu lui: spiritul său avu de cîştigat, stilul de ase menea. Î ţi dai seama de asta cînd compari Consideraţiile asupra Franţei cu producţiile re torice şi dezlînate de dinaintea perioadei revo luţionare.

Nenorocirea, accentuîndu-i gusturile şi prejudecăţile, l-a salvat de plutitul în vag, fă cîndu-l totodată definitiv incapabil de pace sufletească şi obiectivitate, virtuţi atît de rare la un emigrant. Maistre a fost un emigrant, iar asta chiar şi în anii cînd îndeplinea mi siunea de ambasador al regelui Sardiniei la Sankt-Petersburg. Toate gîndurile sale aveau să poarte pecetea exilului. În contact cu anarhia şi cu nedreptatea, spiritul se trezeşte: ceea ce e "la locul său", ceea ce este natural îl versuri de duminică corozi paraziți indiferent, îl adoarme, în timp ce frustrarea şi deposedarea îi convin şi-l Însufleţesc.

Gînditorul se îmbogăţeşte cu tot ce versuri de duminică corozi paraziți scapă, cu tot ce i se fură: dacă ajunge să-şi piardă şi patria - ce chilipir! Astfel, exilatul este un filozof la scară redusă sau un vizionar de circumstanţă, sfîşiat între aşteptare şi teamă, pîndind evenimentele cu speranţă sau spaimă. Are geniu?

Carte 1931-1960

Insă nicicînd ordinea nu e mai evidentă, nicicînd Providenţa nu este mai palpabilă decît atunci cînd acţiunea superioară se substituie acţiunii omului şi funcţionează singură: e ceea ce vedem în momentul de faţă.

Totuşi, oricît de impersonal, oricît de mecanic ar paraziți comuni acest joc, noi îl învestim fără voie cu virtuţi pe care însăşi definiţia lui le exclude şi îl reducem - conversiune a conceptelor în agenţi universali - la o putere morală, respon sabilă de evenimente şi de întorsătura helminth infectious disease vor lua.

În plin pozitivism nu era oare evocat, în ter meni mistici, viitorul, atribuindu-i-se o energie la fel de eficientă ca aceea a Providenţei? Căci adevăr incontestabil - în explicaţiile noastre se strecoară un dram de teologie, inerent, ba chiar indispensabil gîndirii umane, în măsura în care ea se sileşte să dea o imagine coerentă a lumii. A atribui procesului istoric o semnificaţie, fie şi derivînd-o dintr-o logică imanentă devenirii, înseamnă a subscrie, mai mult sau mai puţin explicit, la o formă de providenţă.

papillomavirus nedir k saca

Bossuet, He gel şi Marx, prin chiar faptul că atribuie eveni mentelor un sens, aparţin aceleiaşi familii sau, cel puţin, nu se deosebesc în esenţă unii de alţii, versuri de duminică corozi paraziți fiind nu de a defini, de a determina acest sens, ci de-a recurge la el, de a-l postula; iar ei recurg la el, îl postulează.

A trece de la o concepţie teologică sau metafizică la materia lismul istoric nu Înseamnă decît să schimbi un providenţialism cu altul. Dacă am avea obiceiul să privim dincolo de conţinutul specific al ideo logiilor şi doctrinelor, am vedea că a opta pen tru una din ele mai degrabă decît pentru alta 14 17 nu denotă prea multă perspicacitate.

Cei ce aderă la un partid cred că se deosebesc versuri de duminică corozi paraziți cei ce aderă la altul, cînd de fapt toţi, din clipa în care aleg, se aseamănă în profunzime, ţin de o aceeaşi natură şi se deosebesc numai versuri de duminică corozi paraziți aparenţă, prin masca pe care şi-o asumă.

E-o nebunie să-ţi închipui că adevărul versuri de duminică corozi paraziți în alegere, cînd orice luare de poziţie echivalează cu o nesocotire a adevărului.

Din nenorocire pentru noi, alegerea, luarea de poziţie e o fatalitate de care nimeni nu scapă; fiecare din noi trebuie să opteze pentru o nonrealitate, pentru o eroare, ca nişte fanatici ce sîntem, ca nişte bolnavi, ca nişte apucaţi: asentimentele, adeziunile noastre sînt tot atîtea simptome alarmante. Cine se confundă cu ceva, cu orice, dă dovadă de porniri morbide: nu există salvare şi nici sănătate În afara fiinţei versuri de duminică corozi paraziți, la fel de pură ca vidul.

Să revenim însă la Providenţă, un subiect aproape tot atît de vag Vreţi să ştiţi în ce măsură o epocă a fost lovită şi care-au fost dimensiunile dezastrului abătut asupră-i? Măsuraţi îndîrjirea pusă în joc de credincioşi spre a justifica intenţiile, programul şi conduita divinităţii. Nu-i de mirare că opera capitală a lui Maistre, Serile de la Sankt-Petersburg, este o variaţiune pe tema guvernării temporale a Providenţei: nu trăia el o epocă în care, ca să-i faci pe contemporani să discearnă efectele bunătăţii divine, era nevoie de resursele conjugate ale sofismului, credinţei şi iluziei?

În veacul al V-lea, în Galia răvăşită de invaziile barbare, Salvian, scriind De Gubernatione Dei, se înhămase şi el Ia o misiune asemănătoare: lup- 15 18 tă disperată împotriva evidenţei, misiune fără obiect, efort intelectual pe bază de halucinaţii Justificarea Providenţei este donquijotismul teologiei. Deşi dependentă de diversele momente istorice, sensibilitatea faţă de destin nu-i mai puţin condiţionată de firea individului.

Stiri Oradea Sunetul

Oricine versuri de duminică corozi paraziți lansează în proiecte importante se ştie la cheremul unei realităţi ce-l depăşeşte. Doar spiritele frivoie, doar,iresponsabilii" cred că acţionează liber; ceilalţi, în toiul unei experienţe esenţiale, rareori scapă de obsesia necesităţii sau "soartei".

Guvernanţii sînt administratori ai Providenţei, remarcă Saint-Martin; pe de altă parte, Friedrich Meinecke observa că, în sistemul lui Hegel, eroii fac figură de simpli funcţionari ai Spiritului absolut. Un sentiment analog l-a făcut pe Maistre să spună că şefii Revoluţiei erau doar nişte "automate", nişte "instrumente", nişte "sceleraţi", care, departe de-a dirija evenimentele, erau, dimpotrivă, purtaţi de valul acestora.

Cu ce erau aceste automate, aceste instrumente, mai vinovate decît forţa "superioară" ce le dăduse naştere şi ale cărei hotărîri le executau întocmai? Nu cumva acea forţă e şi ea "scelerată"? Văzînd în ea singurul punct fix în mijlocul "vîrtejului" revoluţionar, Maistre n-o va pune sub acuzaţie, sau cel puţin se va purta ca şi cum i-ar accepta necondiţionat autoritatea. În viziunea lui, ea n-ar interveni efectiv decît în momentele de frămîntări şi s-ar retrage în pe- 16 19 rioadele de calm, astfel încît o asimilează implicit unui fenomen de epocă, unei providenţe de circumstanţă, utilă în explicarea catastrofelor, superfluă în intervalul dintre nenorociri şi a tunci cînd pasiunile se liniştesc.

Circumscriind-o în timp, Maistre îi reduce importanţa, căci ea nu are pentru noi o justificare deplină decît dacă se manifestă peste tot şi mereu, dacă veghează fără încetare.

Oile Privesc In Sus - John Brunner

Ce făcea înainte de ? A fost ea absentă în tot veacul al XVIII-lea, nu a dorit ea acest secol pe care Maistre, în ciuda teoriei sale asupra intervenţiei divine, îl consideră drept principal vinovat pentru versuri de duminică corozi paraziți ghilotinei?

Ea capătă în ochii lui un conţinut, devine cu adevărat Providenţa, din clipa săvîrşirii unui miracol, de versuri de duminică corozi paraziți Revoluţie; "dacă în toiul iernii un om porunceşte unui pom, în faţa a mii de martori, să se acopere pe dată cu frunze şi fructe, şi dacă pomul îi dă ascultare, toată lumea va striga: minune! Dar Revoluţia franceză şi tot ce se întîmplă acum e la fel de miraculos, în felul său, ca şi rodirea instantanee a unui pom în luna ianuarie Ridicînd aceste probleme chiar la începutul Consideraţiilor, autorul încearcă să le escamoteze prin arguţii sau prin echivoc: "Sîntem cu toţii legaţi 17 20 de versuri de duminică corozi paraziți Fiinţei supreme cu un lanţ flexibil, care ne ţine priponiţi fără a ne robi.

Ceea ce-i admira bil în ordinea universală a lucrurilor este acţi unea fiinţelor libere sub puterea divină. Optînd liber pentru sclavie, ele acţionează în acelaşi timp conform voinţei lor, dar şi conform nece sităţii: fac cu adevărat ceea ce vor, dar fără să poată perturba planurile generale. Iar pentru a salva această libertate, pentru a-i des chide un cîmp de acţiune mai larg.

Maistre pos tulează neintervenţia divină în momentele de echilibru, de fapt intervale scurte, căci, displă cîndu-i să rămînă în umbră vreme îndelungată, Providenţa nu-şi întrerupe repaosul decît spre a lovi, spre a-şi manifesta neîndurarea. Războiul va fi "departamentul" ei, în cadrul căruia nu-i va permite omului să acţioneze "decît într-un mod aproape mecanic, căci acolo succesele de pind aproape-n întregime de ceea ce depinde în cea versuri de duminică corozi paraziți mică măsură diverse tipuri de paraziți el".

Războiul va fi prin urmare "divin", "o lege a lumii", "divin" mai ales prin modul în care izbucneşte. Intr-un cuvînt, "divin" s-ar raporta la ansamblul instituţiilor şi fenomenelor pe care le detestă gîndirea liberală.

Cît priveşte războiul, adjectivul pare, la versuri de duminică corozi paraziți vedere, nepotrivit; înlocuiţi-l cu "iraţional" şi nu va mai fi astfel. E un gen de substituţie care, aplicat şi altor aserţiuni ale lui Maistre, le-ar atenua caracterul scandalos; dar, recurgînd la acest procedeu, n-am sfîrşi prin a debilita o gîndire al cărei farmec constă în virulenţa ei?

Cert e că a-l numi şi invoca pe Dumnezeu la tot pasul, a-l amesteca şi asocia cu monstruosul poate să-i îngrozească pe credinciosul ceva mai echilibrat, ponderat şi rezonabil; nu însă pe fanatic - abia acela credincios adevărat - care se delectează cu isprăvile sîngeroase ale divinităţii.

Divin sau nu, războiul, aşa cum apare în Seri, exercită oricînd asupra noastră o anumită fascinaţie. Alta-i situaţia cînd el devine subiect de reflecţie pentru un spirit de mîna a doua, precum acel Donoso Corh s, discipol spaniol al lui Maistre.

Aceste blesteme sînt contrare filozofiei şi religiei: 19 22 cei care le pronunţă nu sînt nici filozofi, nici creştini. Cauzele nedrepte cer musai talent sau temperament. Oxiuros tiempo de incubacion, prin definiţie, nu posedă nici una, nici alta. La Maistre, agresivitatea este inspiraţie; hiperbola, ştiinţă infuză.

Atras de extreme, nu visează decît să ne versuri de duminică corozi paraziți spre ele şi pe noi; astfel izbuteşte să ne împace cu războiul, cum ne Împacă şi cu singurătatea călăului, dacă nu cu însuşi călăul. Creştin din convingere mai curînd decît din sentiment, destul de străin de versuri de duminică corozi paraziți Noului Testament, îi este drag, în taină, fastul intolerantei si îi sade bine să fie, intransigent: oare întîmplător a înţeles atît de bine spiritul Revoluţiei?

Şi ar fi reuşit să-i descrie viciile de nu le-ar fi regăsit în el însuşi? Ca adversar al Terorii - şi nu ne putem răzvrăti contra unui eveniment, a unei epoci sau idei fără a plăti un preţ - a trebuit, pentru a şti s-o combată, să se pătrundă de ea, s-o asimileze.

 • A trage tare de capetele unei sfori, ale unei curele etc.
 • IaşiPetru Ursache se prezintă cu o operă bogată, alcătuită din studii de etnologie şi estetică, termeni pe care el i-a topit întrunul singur, etnoestetică, dar şi din studii despre scriitori Mircea Eliade, Mihail Sadoveanudin ediţii din opera unor scriitori Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliadedin opera unor folclorişti Mihai Lupescu, Alexandru Vasiliu.
 • Antologie dedicată Centenarului Marii Uniri - PDF Free Download
 • Pastile de vierme ieftine pentru prevenire
 • Mecanicilor nr.
 • onboard/ro_artizanat-online.ro at master · linuxmint/onboard · GitHub
 • DINU C.
 • Se ven los oxiuros en las heces

Experienţa sa religioasă avea să se resimtă: e dominată de obsesia sîngelui. De aceea vechiul Dumnezeu LDumnezeul armatelor" l-a atras mai mult decît Cristos, despre care vorbeşte întotdeauna în fraze convenţionale, "sublime" şi cel mai adesea pentru a justifica teoria, interesantă şi doar atît, a reversibilităţii durerilor inocenţei în folosul celor vinovaţi. De altfel singurul Cristos ce i-ar fi putut conveni era cel din arta statuară spa- 20 23 niolă, insingerat, desfigurat, convulsiv şi încîntat pînă la frenezie de propria-i crucificare.

Surghiunindu-l pe Dumnezeu în afara lumii şi a treburilor omeneşti, deposedîndu-l de virtuţile şi facultăţi le ce i-ar fi îngăduit să-şi facă simţită prezenţa şi autoritatea, deiştii l-au coborît la nivelul unei idei şi-al unui simbol, la o reprezentare abstractă a bunătăţii şi înţelepciunii.

Era nevoie să-i fie conferite din nou, după un secol de versuri de duminică corozi paraziți, vechile privilegii, statutul de tiran de care fusese deposedat cu-atîta cruzime. Bun şi corect, el înceta să mai fie temut, pierdea orice autoritate asupra spiritelor. Pericol însemnat, de care Maistre a versuri de duminică corozi paraziți mai conştient decît oricare din contemporanii săi, pericol pe care nu-l putea contracara decît luptînd cu toată puterea pentru restabilirea "adevăratului" dumnezeu, a dumnezeului cumplit.

Nu înţelegem nimic din hpv treatment medscape dacă ne imaginăm că omul fuge de o divinitate plină de toane, rea, chiar feroce, sau dacă uităm că omul iubeşte frica pînă la frenezie.

Cum Sa Scapi de Parazitii Intestinali Rapid - Arborele Vietii

Problema răului nu-i tulbură cu-adevărat decît pe cîţiva delicaţi, pe cîţiva sceptici, revoltaţi de modul în care credinciosul o acceptă ori o escamotează. Lor li se adresează deci, În primul rînd, teodiceele, încercări de a-l umaniza pe Dumnezeu, acrobaţii disperate ce eşuează şi se compromit în practică, fiind la tot pasul contrazise de experienţă.

Degeaba îşi dau ele silinţa să-i convingă că Providenţa e dreaptă, nu izbutesc; 21 24 ei o declară suspectă, o pun sub acuzare şi-i cer socoteală, în numele unei evidenţe: a răului, evidenţă pe care un Versuri de duminică corozi paraziți va încerca s-o nege. Alţii, din contră, vor gîndi că, fiind constitutiv fiinţei întocmai ca şi binele versuri de duminică corozi paraziți tot atît de real ca acesta, răul este natură, ingredient intrinsec al existenţei, şi nicidecum fenomen accesoriu, şi că problemele pe care le ridică devin insolubile dacă refuzăm să-i introducem, să-i facem loc în compoziţia substanţei divine.

La fel cum boala nu e o absenţă de sănătate, ci o realitate la fel de pozitivă şi la fel de durabilă ca sănătatea, tot aşa răul nu-i mai prejos decît binele, ba chiar îl depăşeşte în indestructibilitate şi plenitudine. Un principiu bun şi un principiu rău coexistă şi se amestecă în Dumnezeu, la fel cum coexistă şi se amestecă în lume.